Com és la salut oral de la gent gran a Espanya?

Si bé la Word Dental Federation (FDI) reconeix la salut bucodental com a part integral del dret a la salut, i per tant en un dret bàsic reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, les malalties bucodentals segueixen sent un important repte de salut pública subestimat per la majoria de països desenvolupats, i Espanya no n'és una excepció.

Una de les principals radiografies recents d'aquest panorama és el Atles de la Salut Bucodental a Espanya 2022: una crida a l'acció, publicat pel Consell General de Dentistes. Es tracta d'un extens treball que recopila informació sobre diversos aspectes com els dades epidemiològiques, els hàbits dels ciutadans, els factors de risc que poden afectar la salut oral, i diverses propostes de millora de l'estat general de la salut bucodental de la població espanyola.

Pel que fa a les principals patologies que afecten la tercera edat, el Atles de la Salut Bucodental assenyala que la malaltia periodontal afecta al voltant d'un terç de la gent gran entre 65 i 80 anys, i que prop del 12% dels casos es corresponen amb la forma severa de periodontitis.

El edentulisme o pèrdua de peces dentals té també una elevada prevalença en els adults grans, amb una mitjana de 11 dents absents, i només el 45% té dentició funcional, amb 21 dents o més funcionals, mentre que un 7,3% són edèntols totals.

Tot i que cal assenyalar la millora en aquest aspecte, ja que entre l'any 2000 i el 2020 es va reduir el nombre d'edèntols totals del 23,4% fins a la xifra actual, l'edentulisme total afecta tres vegades més els adults majors de nivell social baix, pel que suposa un factor de greu desigualtat.

Pel que fa a la prevalença del càncer oral, que afecta predominantment els homes a partir dels 50 anys, l'estudi indica que cada any es diagnostiquen al voltant de 8.000 nous casos, dels quals un 75% es detecten de manera tardana. Per això, la prevenció en salut bucodental es perfila com un element clau per millorar l'atenció primerenca i amb això les taxes de recuperació de les persones afectades.

Com es desprèn d'aquesta feina, la situació de la salut bucodental a Espanya té encara un ampli marge de millora, i molt especialment entre els col·lectius més vulnerables com el de la gent gran, en què aquestes malalties poden propiciar o agreujar altres patologies.

Les xifres recollides a l'informe estableixen que a la Unió Europea el cost dels serveis datenció bucodental ascendeix a un total de 90.000 milions deuros, només superat pel de l'atenció a les malalties cardiovasculars i la diabetis. A Espanya, l'any 2019 la despesa dental per ciutadà va ser de 90 euros, dels quals el 98% correspon amb despesa directa de la butxaca dels pacients, mentre que aquesta xifra va resultar molt inferior a altres països europeus com França (22%) i Alemanya (25%).

A Lura Care defensem que cal impulsar una reforma profunda del sistema d'atenció en salut bucodental a tots els nivells, que ens permeti avançar per donar resposta de forma universal a moltes situacions de necessitat que queden completament desateses.

Per això, resulta fonamental fomentar intensament les mesures de prevenció, com fem mitjançant les revisions odontològiques gratuïtes i sense compromís que realitzem a tots els residents dels centres residencials i centres de dia. 

I hem d'assegurar-ne també una odontologia accessible per a totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. Amb aquesta finalitat, a Lura Care oferim serveis de salut bucodental adaptats als propis centres, trencant la barrera de la mobilitat, i tractaments amb preus ajustats i opcions de finançament flexible i fins a 5 anys, perquè cap persona es quedi sense latenció que necessita per motius econòmics.

Però per sobre de tot, la millora de la salut bucodental a Espanya dependrà d'una veritable voluntat de canvi, i d'una aposta decidida a nivell sistèmic per la col·laboració amb el sector privat en l'elaboració i l'execució dels plans d'atenció sanitària, especialment en l'àmbit de la dependència, i que ens permetin avançar perquè el dret universal a un somriure sa sigui una realitat per a totes les persones.

caCatalà